ouderraad & medezeggenschapsraad

Ouderraad (OR)

Nieuweschool  heeft een enthousiaste en betrokken ouderraad. De ouderraad is een onmisbare schakel tussen de ouders en school. Er worden projecten/ activiteiten (mee)georganiseerd, besproken en/ of  geëvalueerd. Tevens worden er zaken besproken die de ouders en de school bezighouden. Bij de vergaderingen is ook een teamlid aanwezig.

Ouders hoeven geen lid te zijn van de oudervereniging om actief te kunnen zijn op school. 

Voor eventuele vragen over de oudervereniging kunt u altijd contact opnemen met de ouderraad; or@nieuweschool.nu

Jaarlijks wordt er door de ouderraad aan de ouders/ verzorgers een vrijwillige bijdrage gevraagd van €10 per kind. Het bedrag kan overgemaakt worden op IBAN NL90 RABO 0141 921463 o.v.v. Oudervereniging. Deze bijdrage wordt door de oudervereniging gebruikt om leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.

 

 

 

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is wat de naam al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, dus voor inspraak. In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders en de leerkrachten. Zij hebben overleg met de schoolleiding over voorstellen die betrekking hebben op het beleid van de school. Voorbeelden hiervan zijn het schoolplan, de schoolgids, het formatieplan enz. De MR heeft vervolgens de mogelijkheid om wel of geen instemming of advies te verlenen over voorstellen. Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de MR middels medezeggenschapsraad@nieuweschool.nu .
 
Voor het overleg over schooloverstijgende zaken is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Sinds 1 januari 2008 is er een nieuwe Wet op Medezeggenschap (WMS) van kracht. Gevolg hiervan is dat niet alle scholen binnen stichting Prisma zitting hebben in de GMR. De afzonderlijke medezeggenschapsraden kunnen zitting nemen in de GMR door 1 afgevaardigde (leerkracht of ouder) verkiesbaar te stellen. Deze afgevaardigde hoeft geen lid te zijn van de betreffende MR. Vanzelfsprekend vindt er wel informatie-uitwisseling plaats tussen de GMR en alle medezeggenschapsraden.